• 2018-11-14
    Wednesday
時間 メインセッション サブセッション
9:30 ~ 10:00 受付
10:00 ~ 10:10 調整中
10:10 ~ 10:40 調整中
10:40 ~ 11:10 調整中
11:10 ~ 11:40 調整中
11:40 ~ 12:00 調整中
12:00 ~ 13:00 LUNCH
13:00 ~ 13:30 調整中 調整中
13:35 ~ 14:05 調整中 調整中
14:10 ~ 14:40 調整中 調整中
14:40 ~ 15:10 BREAK
15:10 ~ 15:40 調整中 調整中
15:45 ~ 16:15 調整中 調整中
16:20 ~ 16:50 調整中
16:55 ~ 17:35 調整中
17:40 ~ 17:55 調整中
18:00 ~ PARTY